DUNIA ISLAM

Berbuat Baiklah Kepada Sesama 

Oleh Aminuddin    – Wartawan
Wahai saudara-saudaraku …
SEBELUM terlambat, ayo mulai sekarang berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan cara :
1. Belas kasihan
Hasan Al-Mas’udy mengatakan belas kasihan adalah rasa kasihan kepada orang lain karena Allah SWT dan berusaha menyantuninya.
“Maka disebabkan rahmat dari Allah se hingga kamu bersikap lemah lembut (me rasa kasihan) terhadap mereka. Sekira nya kamu berlaku kasar lagi keras hati, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu…” (QS Ali Imran 159)
Nabi SAW bersabda :
“Merugilah seseorang hamba yang di dalam hatinya tidak diberi oleh Allah sifat belas kasihan terhadap orang lain.” (HR Ibnu Askir dari Amr bin Hubaib).
2. Merasa Bersaudara
Menurut Hasan Al-Mas’udy, rasa persaudaraan adalah hubungan perasaan dan kesatuan jiwa.
Allah SWT berfirman :
“… Dan ingatlah akan nikmat Allah ketika engkau dahulu bermusuh-musuhan, lalu Allah menjinakkan hatimu. Karena nikmat Allah, maka menjadikan engkau bersaudara …” (QS Ali Imran 153).
Dalam hadist juga disebutkan :
“Bahwasanya Allah membenci orang-orang yang bermuka masam dihadapan saudara-saudaranya.” (HR Ad- Dailany dari Ali).
3. Memberi Nasehat
Nasehat di sini maksudnya, kata Muhammad bin Ilaan As-Shadiieqy, adalah unsur-unsur perkataan yang bertujuan memperbaiki sikap orang-orang yang dinasehatinya.
Salah satu cara terpenting untuk memperbaiki akhlak yang buruk adalah dengan memberi nasihat.
Nabi SAW bersabda :
“Aku telah mengadakan bai’at (janji setia) dengan Rasulullah SAW untuk mendiri kan shalat, mengeluarkan zakat dan memberi nasehat kepada tiap-tiap Muslim.” (HR Bukhari dan Muslim).
4. Memberi Pertolongan
Memberi pertolongan termasuk perbu atan mulia dan merupakan salah satu cara untuk mengurangi kesulitan yang sering dialami oleh setiap manusia.
Sasaran pertolongan tidak terbatas ha nya kepada orang yang baik saja, juga terhadap orang yang tidak baik pun perlu ditolong agar bisa mengubah sifatnya menjadi baik.
“Hendaklah seseorang itu suka memberi pertolongan kepada saudaranya; baik yang menganiaya maupun yang dianiaya. Apabila ia menganiaya, maka hendaklah dilarangnya; maka itulah pertolongannya. Dan jika ia teraniaya, maka hendaklah ia ditolong.” (HR Bukhari dan Muslim).
5. Suka Memaafkan
Ajaran Islam berkali-kali mengemukakan tuntunannya agar manusia selalu bersi
kap pemaaf sesuai dengan yang terse but dalam hadist berikut ini :
“Tiga perkara yang termasuk akhlak baik yang disenangi Allah SWT yaitu agar eng kau memaafkan orang yang telah menga kniaya engkau, memberi kebaikan kepada orang-orang yang pernah meng halang-halangimu dan menghubungi orang-orang yang pernah memutuskan tali persahabatan denganmu.” (HR Al-Khatib dari Anas).

Baca Juga  Hidup Ini Hendaklah Bersama Allah

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Close